Projekt pn. „Wdrożenie pakietu usług proinnowacyjnych na rzecz przedsiębiorstw Polski południowo – zachodniej” jest realizowany przez Agencję Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A. w Legnicy i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, oś Priorytetowa 5. Dyfuzja innowacji, działanie 5.2 Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym. 

Celem projektu jest zapewnienie przedsiębiorcom dostępu do wysokiej jakości, kompleksowych usług proinnowacyjnych poprzez opracowanie i wdrożenie przez ARR „ARLEG” S.A. pakietu nowych usług w trzech zakresach tematycznych tj.

  • stymulowanie kreatywności i wspieranie postaw innowacyjnych  w przedsiębiorstwie,
  • pozyskiwanie finansowania zewnętrznego o charakterze udziałowym  na innowacyjne przedsięwzięcia,
  • wspieranie przedsiębiorców w budowach sieci powiązań kooperacyjnych i inicjatyw klastrowych.

 Usługi proinnowacyjne świadczone są na rzecz Przedsiębiorców bezpłatnie w formie wsparcia stanowiącego pomoc de minimis zgodnie z § 4 ust 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008r. [DZ. U. z 2008 r. Nr 68, poz.414 z późn. zm. ] w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Szczegółowe warunki rekrutacji i uczestnictwa w projekcie określa Regulamin projektu. 

 Opracowanie i wdrożenie tak skonstruowanego pakietu usług proinnowacyjnych pozwoli na dotarcie do szerokiej grupy klientów – przedsiębiorstw na każdym etapie funkcjonowania, zaczynając od osób rozpoczynających działalność gospodarczą w oparciu o innowacyjne pomysły, poprzez firmy prężnie działające, po przedsiębiorstwa na etapie stagnacji szukające możliwych dróg rozwoju.

Projekt realizowany jest terminie od 01.01.2011 r. do 31.12.2014 r. na obszarze trzech sąsiadujących województw tj.: dolnośląskiego, lubuskiego oraz opolskiego.