Pozyskiwanie finansowania zewnętrznego o charakterze udziałowym 

Znana maksyma mówiąca o tym, że kto stoi w miejscu ten się cofa, jest dzisiaj bardzo aktualna w biznesie. Stan dzisiejszej gospodarki wymusza na przedsiębiorcach potrzebę ciągłego doskonalenia i rozwoju. Aby móc skutecznie konkurować na rynku niezbędne jest prowadzenie działalności gospodarczej w oparciu o innowacyjne rozwiązania, co wiąże się z potrzebą inwestowania w nowe technologie, produkty czy rozwiązania organizacyjne. Jednym z  głównych czynników stanowiących barierę dla wprowadzenia w życie planów rozwoju jest brak wystarczającego kapitału. Przedsiębiorcy niejednokrotnie stają przed dylematem:

                                                                         Skąd wziąć niezbędny kapitał ? 

Umiejętne zarządzanie kapitałem jest jednym z podstawowych aspektów funkcjonowania i rozwoju, a co za tym idzie sukcesu rynkowego przedsiębiorców. Planując realizację nowego przedsięwzięcia przedsiębiorcy i potencjalni przedsiębiorcy poszukują różnych sposobów sfinansowania planowanych działań. Przy wyborze źródła finansowania trzeba wziąć pod uwagę przede wszystkim: sytuację wewnętrzną przedsiębiorstwa, sytuację na rynku, wielkość potrzebnych funduszy oraz cel ich przeznaczenia, czas jaki zajmie przedsiębiorcy uzyskanie kapitału oraz koszt pozyskania danego rodzaju finansowania. Podział sposobów finansowania ze względu na źródło jego pochodzenia jest dość oczywisty. Mamy tu do czynienia z kapitałami własnymi oraz kapitałami obcymi.

Kapitały własne obejmują środki pieniężne, których przedsiębiorstwo w przyszłości nie będzie musiało oddać. Zaliczamy do nich przede wszystkim:

 • środki własne,
 • zyski zatrzymane,
 • dotacje / granty

Do kapitałów obcych zaliczamy środki pieniężne, które przedsiębiorstwo w przyszłości będzie musiało spłacić z bieżących zysków, czyli po prostu dług. Wyróżniamy tutaj:

 • kredyty i pożyczki bankowe,
 • pożyczki pozabankowe,
 • długoterminowe papiery dłużne (obligacje) i krótkoterminowe papiery dłużne (KPD),
 • leasing,
 • factoring,
 • kredyt kupiecki

Wymienione powyżej źródła pozyskiwania kapitału są wystarczające do sfinansowania bieżących i standardowych działań firmy, jednak jeżeli w grę wchodzą przedsięwzięcia innowacyjne, charakteryzujące się dużym zapotrzebowaniem kapitałowym, a przy tym wysokim stopniem ryzyka okazuje się, iż środki własne przedsiębiorstwa są niewystarczające, a kapitał obcy niedostępny. Z pomocą w takich sytuacjach przychodzą nam alternatywne źródła finansowania, które są zaliczane do grupy kapitałów własnych, a stanowią tzw. kapitał udziałowy, czyli uzyskany w drodze emisji nowych udziałów lub akcji, który został objęty przez inwestora. Inwestorami w tym przypadku są:

 • anioły biznesu,
 • fundusze Venture Capital (VC) oraz Private Equity (PE),
 • inwestorzy rynku NewConnect,
 • inwestorzy Giełdy Papierów Wartościowych.

Istotną barierą pozyskania kapitału udziałowego dla przedsiębiorców, szczególnie we wczesnej fazie rozwoju, jest nieumiejętność zdefiniowania potrzeb oraz brak wiedzy i przygotowania do zaprezentowania oferty inwestorowi. Rozwiązaniem tych problemów jest skorzystanie ze specjalistycznych usług firm konsultingowych, jednak tu pojawia się kolejna bariera jaką jest koszt doradztwa.

Dlatego …     

                ….. spróbuj razem z nami zgłębić tajniki procesu inwestycyjnego i pozyskaj inwestora !

Zgłoś się do nas, a BEZPŁATNIE pomożemy Ci pozyskać inwetora.

Skorzystaj z pakietu bezpłatnych usług w zakresie

pozyskiwania finansowania zewnętrznego o charakterze udziałowym.

Celem oferowanego pakietu usług jest wsparcie przedsiębiorców w procesie pozyskiwania finansowania zewnętrznego o charakterze udziałowym. W ramach projektu firmy otrzymają kompleksowe wsparcie doradcze począwszy od aktywnego poszukiwania inwestorów, bieżący kontakt z nimi, przedstawienie oferty, negocjacje z inwestorem i zamknięcie transakcji.

POMAGAMY POZYSKAĆ INWESTORA

opracowujemy dokumenty dla inwestora

przygotowujemy do rozmów z inwestorem

doradzamy w ustalaniu warunków transakcji

 

Usługi proinnowacyjne świadczone są na rzecz Przedsiębiorców bezpłatnie w formie wsparcia stanowiącego pomoc de minimis zgodnie z § 4 ust 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008r. [DZ. U. z 2008 r. Nr 68, poz.414 z późn. zm. ] w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Szczegółowe warunki rekrutacji i uczestnictwa w projekcie określa Regulamin projektu.

Oferta jest ograniczona liczbowo. W ramach projektu zaplanowano objęcie BEZPŁATNĄ obsługą doradczą 15 firm w zakresie pozyskiwania finansowania zewnętrznego o charakterze udziałowym  na innowacyjne przedsięwzięcia.

Szczegółowe informacje o zasadach i warunkach udziału w projekcie zawarte są w Regulaminie projektu dostępnym w zakładce „dokumenty do pobrania”.