Wspieranie budowy sieci powiązań kooperacyjnych- inicjatyw klastrowych.

Dostrzeżone pod koniec XIX wieku pierwotne tendencje i zjawiska skupiania się poszczególnych gałęzi przemysłu, w drodze przechodzącej przez dziesiątki lat prawdziwej gospodarczej ewolucji i napotykające nieustanne zmiany przybrały dziś postać nowej generacji biznesu – klastra.

Niezależnie od występujących koncepcji tworzenia i funkcjonowania klastra jego istotą jest określona forma współpracy pomiędzy podmiotami gospodarczymi. Prowadzi ona nie tylko do absorpcji nowych rozwiązań i dyfuzji know-how, ale pozwala wykorzystać w jak największym stopniu potencjał zasobów i mocnych stron poszczególnych uczestników wraz z jednoczesnym ograniczaniem ich słabych stron.

Klaster stanowi zatem specyficzny rodzaj budowania bliskich i trwałych relacji firm opartych na społecznym zaufaniu dla intensyfikacji przepływu wiedzy, wymiany doświadczeń i zwiększaniu efektywności działania. Staje się tym samym podmiotem silniejszym i bardziej konkurencyjnym na rynku niż podmioty działające w pojedynkę.

Głównym motywem dla uczestniczenia w strukturach klastrowych są potencjalne korzyści generowane w ramach współpracy. Klaster umożliwia bowiem rzetelną weryfikację dotychczasowej ścieżki biznesowej w oparciu o występujące ograniczenia i zgromadzony potencjał w kierunku wypracowania nowej strategii prowadzenia działalności uwzględniającej już doświadczenia partnerów. Do głównych korzyści związanych z udziałem w klastrze możemy zaliczyć m.in.:

 •       większą skalę produkcji,
 •       wzrost stopnia specjalizacji,
 •       podniesienie prestiżu i reputacji,
 •       silniejszą pozycję konkurencyjną,
 •       redukcję kosztów działalności i transakcji,
 •       większą elastyczność i możliwość reakcji na potrzeby rynku,
 •       lepszy podział kompetencji i nowe możliwości organizacyjne,
 •       łatwiejszy dostęp do źródeł finansowania i środków unijnych,
 •       możliwość podejmowania wspólnych działań marketingowych,
 •       łatwiejszy dostęp do komplementarnych zasobów w postaci kapitału i wiedzy,
 •       ograniczenie ryzyka prowadzenia działalności szczególnie w warunkach kryzysu,
 •       transfer technologii i wiedzy oraz zwiększenie udziału innowacyjnych przedsięwzięć.

Efekty z działalności klastra widoczne są ponadto dla otoczenia i gospodarki regionu w postaci szeregu zjawisk pozytywnie wpływających na jej konkurencyjność i innowacyjność.

Dlatego…

                …. współpraca się opłaca – razem możemy więcej !  

 

Zgłoś się do nas, a BEZPŁATNIE pomożemy Ci zainicjować budowę klastra.

Skorzystaj z pakietu bezpłatnych usług w zakresie

wspierania budowy sieci powiązań kooperacyjnych – inicjatyw klastrowych.

Celem oferowanego pakietu usług jest wsparcie przedsiębiorców w procesie zawiązywania inicjatyw klastrowych przede wszystkim poprzez cykl warsztatów mających na celu dostarczenie wiedzy z zakresu funkcjonowania klastrów oraz ustalenie założeń strategicznych budowanej inicjatywy klastrowej.

WSPIERAMY BUDOWĘ INICJATYW KLASTROWYCH

pomagamy budować sieci powiązań kooperacyjnych

tworzymy dokumenty strategiczne dla inicjatyw klastrowych

prowadzimy warsztaty tematyczne

 

Usługi proinnowacyjne świadczone są na rzecz Przedsiębiorców bezpłatnie w formie wsparcia stanowiącego pomoc de minimis zgodnie z § 4 ust 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008r. [DZ. U. z 2008 r. Nr 68, poz.414 z późn. zm. ] w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Szczegółowe warunki rekrutacji i uczestnictwa w projekcie określa Regulamin projektu.

Oferta jest ograniczona liczbowo.  W ramach projektu zaplanowano objąć BEZPŁATNĄ obsługą doradczą 6 powiązań kooperacyjnych wzakresie wspierania przedsiębiorców w budowach inicjatyw klastrowych.

Szczegółowe informacje o zasadach i warunkach udziału w projekcie zawarte są w Regulaminie projektu dostępnym w zakładce „dokumenty do pobrania”.